نقش مدیریت منابع انسانی ومالی درسازمانها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (233.97 K)
نویسندگان
کاشان -خیابان محتشم کوچه شهیدپارچه باف
چکیده
می تواندبرای ماایجادمزیت رقابتی کند.درواقع مدیریت استراتژیک منابع انسانی یعنی انجام کلیه ی فعالیت های اثرگذاربررفتارافرادطوری که انهارا به طراحی واجرای نیازهای استراتژیک شرکت برانگیزد.درمحیط پرچالش هزاره جدیددرعرصه رقابت میان سازمان هاوشرکت هایکی ازمولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها,متمرکزشدن بروظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است.کنترل منابع (مانندمنابع فیزیکی,سازمانی مالی وانسانی)مزیت رقابتی رانصیب سازمان می کند.دراین میان,منابع انسانی به دلیل محدودیت آن ومنابع مالی به دلیل اهمیت آن درتصمیم گیری درست ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند.عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره وری وعملکردسازمان هامنجرمی شود.مدیریت مالی استراتژیک مجموعه تصمیم هاواقدامات مدیریتی است که عملکردبلندمدت یک شرکت راتعیین می کند.هدف استراتژی مالی افزایش سرمایه باکمترین هزینه است که این کاربه نوبه خودباعث افزایش ارزش موردنظرسهامداران می شود.کارکنان گرانبهاترین سرمایه یک شرکت هستند.تحول وپویایی هرسازمان وافزایش سرمایه باکمترین هزینه,به میزان توانمندی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد.که دراین مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که بین مدیریت منابع انسانی ومالی درسازمانهارابطه مستقیمی وجودداشته ونتبجه گرفته میشودکه هرچه منابع انسانی یک سازمان توانمندترباشددرمدیریت مالی وصرفه جویی هزینه تاثیرمستقیم خواهدداشت
کلیدواژه ها