کاربردنانوتکنولوژی درتأمین آب شرب وبهداشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (382.81 K)
نویسندگان
1سیستان وبلوچستان.شهرستان زهک.بلوار22بهمن.معاونت تأمین آب وآبرسانی شرکت آب وفاضلاب روستایی .کدپستی:9871819658
2دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزادچابهار.رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی سیستان وبلوچستان
3دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
چکیده
در گذشته نه چندان دور اهداف تصفیه خانه های آب آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن عوامل زنده بیماری زا در آب بود که با روشهای متداول فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بوده اند. ولی با افزایش غلظت مواد ریز دانه، ترکیبات ازته، مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب روش های متعارف جوابگوی نیاز تصفیه خانه ها نبوده و لازم است از فرآیندهای نسبتاً جدید در تصفیه خانه ها استفاده شود. فناوری نانو از پتانســیل بسیار بالایی در تصفیه آب و فاضلاب، بهبود کارایی تصفیه، ضدعفونی کردن و تامین آب مورد نیازازمنابع غیر متعارف، برخوردار است. برخی ازکاربرد های فناوری نانو در عرصه صنعت آب عبارتنداز: 1. غشاهای فیلتر اسیون نانو متری به منظور افزایش بازیابی آب 2. روشهای سازگار با محیط زیست جهت تصفیه آبهای زیر زمینی به وسیله اجزای معدنی و آلی 3. نانو مواد برای بهبود کارایی فرایندهای فتو کاتالیستی و شیمیایی 4. نانو حسگرهای زیستی جهت تشخیص سریع آلودگی آب . دراین تحقیق به کاربردهای نانوتکنولوژی درحوزه آب شرب وبهداشتی پرداخته شده وراهکارهای نوین درصنعت آب وفاضلاب موردبررسی قرارمی گیرند.
کلیدواژه ها