طراحی سیستم کلرزنی مایع در شهر مجن با حداقل هزینه و حداکثر بازدهی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (627.06 K)
نویسندگان
1خ امام آبفای شهری
2مدیر اداره بره برداری مجن
چکیده
ارتقای بهداشت محیط یک جامعه ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت آب مصرفی آن جامعه دارد و تمرکز شهرها و صنایع در اطراف منابع آب و افزایش روزافزون جمعیت شهری و روستایی سبب افزایش مصرف آب شده ، در نتیجه کنترل و توجه بیشتری به ان از اولویتهای مهم هر جامعه ای محسوب می شود. کمبود آب در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، اهمیت حفظ و نگهداری و بهره برداری صحیح از این منابع و جلوگیری از آلودگی آنها و گندزدایی آب قبل از مصرف را دو چندان می نماید . تا به حال مواد و روشهای زیادی برای گندزدایی آب مورد استفاده قرار گرفته که یکی از مهمترین و پرمصرف ترین آنها مشتقات کلر است که به صورت محلول کلر قابل تزریق به آب هستند. مشکلات موجود در مراکز و اماکن مختلف در خصوص گندزدایی آب شرب و همچنین مشکلات موجود در مسیر بهره برداری و نگهداری از انواع دستگاههای کلرزن موجود در سطح کشور و خطرات کار با مشتقات کلر و همچنین معرفی نحوه صحیح برآورد کلر مورد نیاز از جمله مواردی هستند که سعی شده با توجه به تجارب کاری،کاملا کاربردی و ساده بیان شود .
کلیدواژه ها