بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت مصرف آب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.6 MB)
نویسندگان
1شهرک غرب گل افشان جنوبی آشیان غربی پلاک 13
2گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ، فیروزکوه ، ایران
چکیده
محدودیت منابع آب شیرین به همراه رشد جمعیت جهانی و توسعه کاربریهای مختلف و به تبع آن افزایش آلودگیهای زیست محیطی ، موجبات بروز چالشهای عمده ای در تامین آب مورد نیاز مصارف مختلف و به ویژه شرب را فراهم نموده است.بررسی وجود رابطه و میزان این رابطه فیما بین سرمایه اجتماعی و مصرف آب ، به عنوان راهی که می تواند ارزش سرمایه گذاری در افزایش سرمایه اجتماعی را نمایان کند دارای اهمیت می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که آیا افزایش سرمایه اجتماعی می تواند عامل مؤثری در کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب باشد؟ پاسخ این سوال و در واقع یکی از نتایج مورد انتظار تحقیق این است که پیشنهاداتی به سیاستگزاران حوزه آب کشور ارائه گردد تا با توجه به آثار سرمایه اجتماعی ، از این راهکار بعنوان روشی بهینه برای مدیریت مصرف آب استفاده نمایند. فرضیه های تاثیر تغییرات سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (ساختاری ، شناختی و ارتباطی) بر میزان مصرف آب ، با توجه به طیف پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه و میانگین نظرات ، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بعبارت دیگر تاثیر افزایش سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن در جامعه در افزایش تاثیر سیاستهای مدیریت مصرف آب بررسی شده است که از این طریق مدیریت بهینه و صرفه جویی های لازم در مصرف آب توسط مصرف کنندگان افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها