نقش توانمندسازی کارکنان بر روی رضایت شغلی و تعهد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (327.88 K)
نویسندگان
1گیلان- رشت-میدان امام خمینی- خ پرستار- شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
2گروه مدیریت، مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاداسلامی آستارا،ایران، آستارا
چکیده
نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها محسوب می گردند. به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورها‌ی توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن ها بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، تبیین تاثیر توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان است. از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی میدانی است .جامعه اماری مطالعه حاضر شامل 2233 نفر از کارکنان هستند که تعداد 328 نفر تحت عنوان نمونه آماری و به روش غیراحتمالی در دسترسی انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی – علٌی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، لذا تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. از نظر روایی اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر توسط اساتید فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد. پایایی تحقیق حاضر توسط ضریب آلفای کرونباخ به خوبی تایید شد با توجه به این که آلفاهای محاسبه شده بالاتر از 0.8 می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. و فرضیه‌های تحقیق با تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان دهنده این است که توانمندسازی کارکنان بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه ها