بررسی عملکردی راکتور FBC به منظور حذف سختی کلسیمی-مطالعه موردی سد شیرین دره بحنورد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.93 MB)
نویسندگان
1مشهد- بلوار خیام -خیابان ارشاد-خیابان پیام-نبش پیام 4 - شرکت مهندسی مشاور طوس آب
2کارشناس فرآیند
چکیده
در این مقاله، عملکرد یک راکتور کریستالیزاسیون بستر سیال (FBC) جهت حذف سختی کلسیمی از یک نمونه آبی مشخص (نمونه آب برداشت شده از سد شیرین دره بجنورد) مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تعریف مسئله (ساخت یک واحد سختی‌گیری برای تصفیه خانه آب بجنورد)، نتایج کیفی خوراک ورودی بررسی شده و مقادیر پارامتر‌های مدنظر برای بهترین شرایط کاری راکتور به منظور دستیابی به بالاترین راندمان برای حذف کلسیم تعیین گردید. سپس جهت تعیین پارامترهای عملکردی، آزمایشات پایلوت تست توسط یک راکتور نیمه صنعتی بر روی یک نمونه با حجم 3 m1 از خوراک و با استفاده از انواع و مقادیر مختلف مواد شیمیایی و ‌سرعت‌های بالاروندگی انجام شد. در طی تست‌های پایلوت مواردی از جمله دبی‌ها (خوراک و مواد شیمیایی)، pH جریان‌ها، دما، میزان EC در ورودی و خروجی، ارتفاع بستر (ثابت و سیال شده) و میزان غلظت کلسیم در ورودی و خروجی مورد سنجش قرار گرفت. سپس با تحلیل نتایج حاصل، بهترین نوع ماده شیمیایی (NaOH)، سرعت بالاروندگی (m/h80) و مقدار pH (9/5) جهت انجام واکنش سختی‌گیری تعیین شد.
کلیدواژه ها