آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی با هدف بهبود و توسعه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (278.57 K)
نویسندگان
بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبریز - شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی
چکیده
آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم ترین اقداماتی است که همواره سبب آگاهی مدیران و مسئولین شرکتها از نقاط قوت، نقاط ضعف، شناخت فرصت ها و همچنین تهدیدهای موجود در سطح سازمان خود می شود. آشنایی و شناخت این موارد، رویارویی منطقی و
تصمیم گیری صحیح در مورد آثار و تبعات آنها را فراهم می سازد. این پژوهش، با هدف آسیب شناسی سازمانی در سطح شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، کلیه کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی می باشد که 639 نفر می باشند. با استفاده از جدول نمونه گیری، مورگان حداکثر نمونه 325 نفر برآورد شد که برای بررسی و تحقیق، پرسشنامه در بین این تعداد توزیع شد. از بین پرسشنامه های مزبور، تعداد 200 پرسشنامه که کامل پاسخ داده شده بودند، قابل قبول و مبنای محاسبات قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 93/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در نهایت، فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج تحقیق بدست آمد.
کلیدواژه ها