ارائه چارچوبی جهت استخراج و رتبه بندی عوامل اصلی پیاده سازی موفق مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.45 MB)
نویسندگان
1تهران، عباس آباد، خیابا ن اندیشه، شرکت آب و فاضلاب استان تهران
2خیابان ایرانشهر شمالی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سامانه هوشمند سوخت
چکیده
این پژوهش، باهدف بررسی شاخص‌های کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و ارائه یک مدل تلفیقی تفسیری–علّی صورت گرفته است. ابتدا بامطالعه ادبیات تحقیق، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، نه عامل به‌عنوان عوامل اصلی انتخاب شده است. پس از تأیید شاخص‌های مرتبط توسط خبرگان صنعت، پرسشنامه ای جهت رتبه بندی و تعیین روابط مؤلفه‌های مربوط، بین خبرگان توزیع شد. با استفاده از رویکرد DEMATEL یک مدل ساختاری شکل گرفت و سپس روابط علی میان عوامل بوسیله دیاگرام اثر-ارتباط ترسیم شد. تحلیل نتایج نشان می دهد که از بین عوامل مورد بررسی، استراتژی و اهداف، بیشترین تأثیر را در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری خواهد داشت. مدل پیشنهادی نویسنده برای اجرای KM بر اساس نتایج مطالعه ی وضعیت فعلی جامعه مورد مطالعه ارائه شده است. در این تحقیق 9 عامل برای پیش‌بینی موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در نظر گرفته‌شده بود که این عوامل درمجموع شامل 62 مؤلفه بودند. در مرحله اول برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج آزمون‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ازنظر خبرگان صنعت آب و فاضلاب، شاخص‌های در نظر گرفته‌شده در این پژوهش، می‌توانند نقش کلیدی در موفقیت پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری داشته باشند. این تحقیق اطلاعات ارزشمندی ارائه می دهد که امید است در این بخش کسب و کار به طور موثری به اجرای مدیریت دانش کمک کند. همچنین راهکاری برای توسعه مؤثر مدیریت دانش با روشی گام به گام فراهم می کند.
کلیدواژه ها