" جمع آوری ذرات طلا از فاضلاب شهری برپایه اتصال کوئوردینانسی "فلز-فلز" به وسیله متالوآنزیم اوره آز گیاهی تثبیت شده بر ماتریکس لام شیشه"
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.6 MB)
نویسندگان
1تهران، منطقه9،خیابان شمشیری،شهرک محمد حاجی کد پستی1381934151
2دبیرستان حلی9 تهران
3دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده علوم پایه ،گروه بیوفیزیک و بیوشیمی، ایران
4-دبیرستان تیزهوشان علامه حلی 9 ، معاونت پژوهش ، واحد پژوهش، تهران، ایران4
چکیده
متالو آنزیم اوره آز گیاهی توسط روش اتصال کووالان بر پایه کراس لینکر گلوتارالدیئد بر روی ماتریکس لام شیشه تثبیت گردید. آنزیم اوره آز، متالوآنزیم وابسته به نیکل است که هیدرولیز اوره به آمونیاک وکربن دی اکسید را بر عهده دارد. آنزیم اوره‌آز (اوره آمیدو هیدرولاز EC 3.5.1.5) یکی از آنزیم‌های کارآمد سیتوزولی، هیدرولیز اوره به آمونیاک و دی‌اکسید کربن را کاتالیز می‌کند.آنزیم اوره آز از منع آنزیمی گیاهی تخم هندوانه در بافر فسفات0.2 مولار استخراج گردید.ب. غلظت آنزیم استخراجی توسط متد برادفورد برابر ۰٫۲۱۹ میلی گرم تخمین زده شد که تمام این مقدار آنزیم بر روی شیشه لام به روش کراس لینک شدن با عامل گلوتار آلدئید تثبیت شد. به منظور جمع آوری ذرات طلای موجود در فاضلاب های نزدیک فروشگاه های طلاسازی از مکانیسم جذب کووالان توسط نیکل موجود در آنزیم اوره آز استفاده شد. عکس برداری میکوسکوپ نیروی اتمی((AFM) و طیف سنجی اسپکتروسکوپی ماوراءبنفش (Uv-Visible spectroscopy) اتصال ذرات طلا به آنزیم را به نمایش گذاشتند.وجود ذرات طلا در طیف uv و همچنین ایجاد پستی بلندی ها در سطح عکس های میکروسکوپی نشان دهنده اتصال طلا به کوآنزیم نیکل در آنزیم اوره آز گیاهیی را گزارش میکند. تست های FTIR اتصال موفیقت آمیز آنزیم بر سطح ماتریکس لام شیشه را تایید نمود.
کلیدواژه ها