بررسی اثر طرح پیکربندی شبکه توزیع آب بر روی میزان عدم قطعیت پاسخ‌های شبکه و قابلیت اطمینان شبکه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (533.77 K)
نویسندگان
1اصفهان-خانه اصفهان-خیابان گلخانه-انتهای خیابان بنفشه شمالی-ابتدای بلوار اطلس غربی-کوچه گلها-پ17-ط2
2استاد دانشگاه
چکیده
این تحقیق تاثیر طرح پیکربندی یک شبکه توزیع آب به روی میزان عدم قطعیت پاسخ‌ها و قابلیت اطمینان شبکه را با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی عدم قطعیت، نشان‌ داده است. یک مجموعه از طرح‌های پیکربندی متفاوت شبکه و میزان عدم قطعیت یکسان برای متغیر‌های ورودی همه طرح‌ها، برای این منظور انتخاب شده است؛ و اثر عدم قطعیت ورودی‌های شبکه به روی پاسخ‌های شبکه، برای همه‌ی طرح‌ها محاسبه شده است. سپس میزان قابلیت اطمینان طرح‌های مختلف پیکربندی شبکه با توجه به میزان عدم قطعیت پاسخ‌های هر طرح با یکدیگر مقایسه شده است. تجزیه و تحلیل فازی پاسخ‌ها با استفاده از روش فازی قله و به کارگیری NSGA-II به روی یک مثال و سپس روی مجموعه‌ طرح‌های پیکربندی مختلف شبکه‌ انتخاب شده انجام شده است و نتیجه به این صورت بوده است: تغییر در طرح پیکربندی یک شبکه توزیع آب تاثیر زیادی بر میزان عدم قطعیت پاسخ‌ها و قابلیت اطمینان شبکه داشته است. همچنین جایگذاری بیشتر لوله‌ها و اتصال بیشتر نقطه‌های درخواست به‌وسیله‌ی لوله‌های بیشتر تأثیری در بهبود قابلیت اطمینان شبکه نداشته است.
کلیدواژه ها