شناسایی و استخراج الگوی مصرف آب به روش داده کاوی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب قم)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.48 MB)
نویسندگان
1قم. شرکت اب و فاضلاب شهری استان قم
2بلوار غدیر شرکت آب و فاضلاب شهری قم
3رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم
4رئیس اداره آمار و تحلیل اطلاعات شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم
چکیده
با توجه به محدودیت منابع آب قابل دسترس در کشور و افزایش روزافزون تقاضا برای مصارف مختلف آب، مدیریت تقاضا جهت کنترل مصرف و مدیریت منابع آب امری ضروری است، تا ضمن تامین امنیت آبی، قوانین مدون بر این مبنا جهت ایجاد تعادل بین مصرف و تامین آب ایجاد گردد. در این راستا شناسایی و تحلیل الگوهای مصرف مشترکین شرکت های آب و فاضلاب جهت ارزیابی رفتار آنان نقش بسیار موثری در مدیریت مصرف و اعمال صحیح تعرفه ها و ارائه خدمات بهتر به مشترکین دارد. این مقاله به بررسی شناسایی الگوی مصرف آب مشترکین خانگی در شهر مقدس قم می پردازد. داده های مورد استفاده شامل چهارده دوره میانگین مصرف ماهانه 117017 مشترک خانگی طی سال های 96-95 می باشد. به منظور تحلیل داده ها از روش داده کاوی، خوشه بندی دو مرحله ای استفاده شده است. با استفاده از این روش، 42% مشترکین در خوشه یک با میانگین مصرف ماهانه 17 مترمکعب در سال ، 36% در خوشه دو با میانگین مصرف 9 مترمکعب و 21% مشترکین در خوشه سه با میانگین مصرف 28 مترمکعب در سال شناسایی و تعرفه متناسب هر خوشه پیشنهاد گردید. همچنین میزان کارایی مصرف آب در فصل گرم و غیر گرم محاسبه و درصد کاهش در مصرف آب هر زیر خوشه جهت کارایی با میانگین زیرخوشه تعیین شد. با این روش خوشه بندی و تعیین تعرفه می توان مشترکین را تشویق به استفاده از کاهنده های مصرف نمود.
کلیدواژه ها