شناسایی توسعه یافتگی هلدینگ صنعت آب و فاضلاب شهری (رویکرد تحلیل عاملی و خوشه‌بندی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (272.21 K)
نویسندگان
1تهران- خ فاطمی- خ دائمی-کوچه زیبا ژلاک 35
2معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
3مدیر کل مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
4مشاور اقتصادی شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران
چکیده
صنعت آب و فاضلاب با توجه شرایط محیطی حاکم بر آن‌ها، انتظارات ذی‌نفعان و رسالت سازمانی که عهدارند در راستای تامین و توزیع آب و دفع بهداشتی فاضلاب نیازمند رشد و توسعه‌ی متوازن با تغییرات شرایط محیطی می‌باشند. از این روی شناسایی وضعیت توسعه‌یی صنعت آب و فاضلاب یک الزام در راستای هدف‌گذاری برنامه‌ها و راهبردها از منظر مدیریت بخشی (شرکت‌های استانی و منطقه‌یی) و ارشد (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور-هلدر) می‌باشد. این پژوهش در راستای شناسایی میزان توسعه یافتگی شرکت‌های آب و فاضلاب (35 شرکت) از منظر مولفه‌های گوناگون خاص صنعت آب و فاضلاب در راستای تبعیین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای ارتقا و بهود فعالیت‌های عملیاتی است. در این پژوهش پس از استخراج 18 شاخص، با شیوه‌ی تحلیل عاملی اکتشافی شاخص‌ها به 5 عامل معنی-دار تقلیل یافت، در ادامه شاخص ترکیی با توجه به بار عامل‌ها محاسبه و رتبه‌بندی مجموعه‌ی صنعت انجام شد. در ادامه با رویکرد شیوه-ی خوشه‌بندی سلسله مراتبی سطح توسعه یافتگی شرکت‌های آب فاضلاب بر پایه‌ی 5 عامل در 3 گروه همگن از منظر سطح توسعه‌ یافتگی گروه‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، میزان توسعه یافتگی صنعت متعادل و همگن نبوده، به طوری که برخی شرکت‌ها از توسعه یافتگی مطلوبی برخوردا نیستند و نیازمند توجه بیش‌تری دارند و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت توسعه‌یی آن‌ها ضروری است.
کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه یافتگی، تحلیل عاملی اکتشافی، خوشه‌بندی، صنعت آب و فاضلاب.
کلیدواژه ها