بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (316.5 K)
نویسندگان
1بیرجند- دانشگاه بیرجند- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی آب
2گروه علوم و مهندسی آب - دانشگاه بیرجند
3گروه علوم و مهندسی آب- دانشگاه بیرجند
چکیده
رشد روزافزون جمعیت و در پی آن نیاز به تولیدات کشاورزی و صنعتی بیشتر همگی سبب افزایش تقاضای آب می‌شوند. در این بین کمیت و کیفیت آب شرب در مراکز جمعیتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که یکی از عوامل اصلی مهاجرت کاهش کمی و کیفی آب شرب در مناطق شرقی کشور می باشد. یکی از راهکارهای تهاجم دشمن خصوصاً در مناطق مرزی کشور تسلط بر منابع آبی حداقلی منطقه می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از نظرات کارشناسان با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج مدل نشان داد که در واقع افزایش قیمت‌ها شاید نتواند تأثیر زیادی بر میزان مصرف داشته باشد ولی یکی از مهم‌ترین راه‌های تغییر الگوی مصرف به صورت بهینه بکارگیری ابزارهای فرهنگی و تبلیغات برای اصلاح نوع مصرف، ﺑــﻪ ﮐــﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺑﻬــﺮه‌وری ﻣﺼــﺮف آب ﺑــﺮ روی ﮐﻠﯿــﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻟـﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ آب ﺑـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ رﺗﺒـﻪ‌ﺑﻨـﺪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس راﻧـﺪﻣﺎن در ﻣﺼـﺮف آب، وسایل و تجهیزات کاهنده مصرف آب و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ می‌باشد.
کلیدواژه ها