شبیه سازی هیدرولیکی سن آب و نشت در مخازن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.21 MB)
نویسندگان
1رشت-میدان فرهنگ-خیابان امام خمینی-کوچه آذربانی2-پلاک 1045
2دانشجوی فوق لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور مرکز رشت
چکیده
مشخصات طراحی مخزن آب می تواند شامل ابعاد، تعداد و مکان نصب دیواره های جداکننده داخلی مخزن باشد. این مشخصات می تواند روی پارامترهای هیدرولیکی شامل سرعت، زمان ماند آب و در نتیجه حجم نشت آب از مخزن و در نهایت بر عملکرد تاسیسات توزیع آب نیز تاثیر گذار باشد. از اینرو در تحقیق حاضر رفتار پارامترهای سرعت، زمان ماند آب و همچنین نشت از مخزن در رابطه با شبیه سازی موقعیت دیواره های جداکننده بررسی شده است .در این راستا از طریق مدل سازی محاسباتی دینامیک سیالات، میزان اثرگذاری دیواره های جداکننده داخلی مخزن بر پارامترهای هیدرولیکی تحلیل گردید. هدف اصلی تحقیق ، تعیین میزان تاثیرگذاری مشخصات طراحی مخزن بر پارامترهای هیدرولیکی و احتمال نشت آب است. بنابراین تعیین ابعاد، تعداد و مکان بهینه جهت جانمایی دیواره های جداکننده نیز مورد توجه این پژوهش قرارگرفت و گزینه های یک، دو و سه مورد دیواره جداکننده و تاثیر آن ها بر میدان و خطوط جریان بررسی شد. ضمنا از طریق سنجش فواصل بین دیواره های جداکننده و زاویه قرارگیری آن ها مشخص گردید که استفاده از سه واحد دیواره جداکننده با فواصل یکسان و به صورت عمود بر جریان، کمترین زمان ماند وافزایش سن آب را ایجاد کرده و بهینه ترین گزینه جهت کاهش احتمال نشت آب بین گزینه های مورد بررسی است.
کلیدواژه ها