میزان تأثیر قدمت کنتورهای آب بر روی دقت اندازه گیری آنها در شهر کازرون
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (693.45 K)
نویسندگان
استان فارس. کازرون. خ قدس جنوبی. امور آبفا کازرون
چکیده
زمینه و هدف: قدمت بالای کنتورها تأثیر زیادی در کاهش دقت اندازه گیری مصرف آب دارد. هر کنتور پس از پایان عمر مفید، از دقت آن کاسته شده و مصرف واقعی را نشان نمی‌دهد. بنابراین مشترک‌هایی که کنتور قدیمی دارند و مصرف آب واقعی آنها ثبت نمی‌شود در مصرف آب صرفه جویی نمی‌کنند.
روش بررسی: ابتدا قدمت تمامی 43242 کنتور موجود در شهر را مشخص کردیم. دامنه‌ی تغییرات بین 1 تا 52 سال بدست آمد. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری نسبی؛ 18 کنتور با قدمت 25 سال و 18 کنتور 30 ساله (مجموعا 36 کنتور) را انتخاب و با کنتور سالم تعویض کردیم. پس از گذشت دو دوره‌ (چهار ماه) مصرف آب کنتورهای جدید در سال 96 را با دوره مشابه در سال 95 با استفاده از روشهای توصیفی و آزمون زوجی ویلکاکسون مقایسه نمودیم.
یافته‌ها: پس از تعویض کنتورهای قدیمی مصرف آب بطور متوسط از 17.03±37.32 متر مکعب به 20.27±45.14 متر مکعب در مجموع دو دوره رسیده، p-مقدار نیز 0.001 بدست آمده است. با مقایسه‌ی میزان مصرف به تفکیک قدمت، میانگین مصرف در کنتورهای 25 ساله از 16.10±38.25 مترمکعب به 20.69±43.39 مترمکعب و در کنتورهای 30 ساله از 18.10±36.39 مترمکعب به 19.99±46.89 مترمکعب رسیده است. p-مقدار نیز به ترتیب 0.039 و 0.006 حاصل شده است.
نتیجه گیری: مصرف آب پس از تعویض کنتورهای قدیمی رشد معناداری نشان می‌دهد. همچنین کنتورهای 30 ساله نسبت به کنتورهای 25 ساله، پس از تعویض مصرف بیشتری را ثبت کردند. بنابراین کنتورهای قدیمی‌تر بطور معناداری دقت پایین‌تری در اندازه‌گیری مصرف آب دارند.
کلیدواژه ها