بهره برداری پایدار از منابع آب و فاضلاب شهری تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.55 MB)
نویسندگان
No 3, Bidar St., Africa junction, Modarres Exp. way, Tehran, Iran Post Code: 19649-13581 Tel:+98-21-27822106 Fax:+98-21-27822125 Homepage: www.iwpco.com Email:al.heidari@iwpco.ir
چکیده
انتقال آب از حوضه‌های مجاور شهر تهران و جمعیت رو به رشد آن سبب افزایش قابل‌توجه حجم پساب ناشی از فاضلاب خانگی و روانابهای سطحی شده است. با احداث و بهره‌برداری از شبکه جمع‌آوری فاضلاب، مولفه تغذیه آبخوان از طریق چاههای جذبی حذف می شود. به دلیل تمرکز جمعیت و به تبع آن تمرکز صنایع متعدد و همچنین وجود اراضی کشاورزی مستعد در جنوب تهران، تقاضای بهره‌گیری از پساب و رواناب سطحی آلوده بسیار بیشتر از ظرفیت منابع آبی موجود می‌باشد. لذا برنامه‌ریزی اصولی و پایدار بخصوص حفظ تعادل آبخوان تهران-کرج از اهمیت ویژه‌ای در نحوه بهره‌برداری از پساب فاضلاب و رواناب سطحی دارد. در این مقاله ضمن ارائه وضعیت منابع آب شهر تهران در افق توسعه جمعیتی و بهره-برداری از شبکه جمع‌آوری فاضلاب، اولویت بندی نیازهای آبی برای تامین آن تبیین می‌شود. نیاز تغذیه مصنوعی آبخوان تهران به صورت مستقیم یا به صورت جایگزینی پساب با مصارف موجود آب‌زیرمینی حدود 460 میلیون متر مکعب (م.م.م) در سال معادل حدود 59% کل پتانسیل پساب فاضلاب و رواناب سطحی برآورد شده است. تامین این نیاز برای جلوگیری از نشستهای نامتقارن زمین ناشی از افت سطح آب‌زیرزمینی در آینده ضروری می باشد. از سوی دیگر بارگذاری جمعیت برای نیازهای غیر شرب به حدی بالاست که تنها امکان تامین 50% نیازهای غیر شرب از منابع آب متعارف و غیر متعارف تهران وجود دارد. لذا به رغم تامین آب شرب جمعیت آتی شهر در افق 1410، باید جمعیت شهر از طریق راهکارهای ترغیبی نظیر انتقال پایتخت کاهش یابد.
کلیدواژه ها