بررسی و ارزیابی کیفیت محیط کشت های مصرفی آزمون های میکروبیولوژی بر اساس استاندارد 17025
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (162.69 K)
نویسندگان
1فلکه جهاد -شرکت آب وفاضلاب روستای استان اصفهان
2معاون نگهداری و نظارت بربهره برداری شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان
33- رئیس کنترل کیفی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان
4کارشناس آزمایشگاه مرکزی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان
چکیده
درآزمایشگاه اولین گام برای تولید داده هایی با دقت و صحت مناسب، آگاهی از روش های صحیح انجام آزمون و پیاده سازی مستمر سیستم تضمین کیفیت می باشد. برای اطمینان از تحت کنترل بودن فرآیندها، فعالیت های کنترل کیفیت برای به حداقل رساندن خطاهای تصادفی و سیستماتیک انجام می شود. محیط کشت بخش مهمی از فرآیند آزمون های میکروبیولوژی را تشکیل می دهند و بررسی کیفیت آنها بسیار حائزاهمیت است. بنابراین با توجه به تعدد وجود محیط کشت با نشان های تجاری مختلف در سطح بازار کشور آشنای با برنامه های کنترل کیفیت داخلی ازمایشگاه به منظور اطمینان از صحت ودقت نتایج ضروری می باشد.
هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت محیط کشت مصرفی می باشد به جهت تصدیق و اطمینان از توانایی محیط کشت ها در رشد همه باکتری های مورد نظر، از سویه های مرجع کنترلی مثبت ومنفی وشاهد استفاده شد و نتایج بدست آمده در آزمون MPN با میزان قابل قبول از سویه مرجع مقایسه گردید. یافته های این بخش از مطالعه نشان داد نتایج آزمون MPN در محدوده قابل قبول سویه کنترلی است.
همچنین جهت بررسی و مقایسه محیط کشت مصرفی جدید به عنوان یک منبع جدید مورد استفاده در آزمایشگاه، از آزمون آماری Use test(student's t) استفاده شد که نتایج نشان داد محیط کشت خریداری شده جدید با محیط کشت قدیمی مورد استفاده اختلاف معناداری ندارند و آزمایشگاه مجاز به استفاده در دو دوره متوالی از این محیط کشت ها می باشد.
کلیدواژه ها