بهینه سازی فشار با استفاده از نتایج تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب شهری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.8 MB)
نویسندگان
1مشهد بلوار وکیل آباد ابتدای صدف صندوق پستی 1517-91895
2استادیار گروه عمران،موسسه آموزش عالی خاوران
3کارشناس شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
چکیده
امروزه باتوجه به کمبود منابع آبی کنترل هدر رفت آب با استفاده از کاهش نشت و به وسیله مدیریت فشار از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. کنترل فشار روشی کارآمد جهت کاهش نشت و اتفاقات شبکه توزیع آب شهری است. این امر با تعدیل فشار و تغییر وضعیت هیدرولیکی شبکه و ایجاد تغییراتی در زون‌بندی شبکه قدیمی انــــــــــجام می‌پذیرد. در این تحقیق با بررسی وضعیت توزیع فشار در پهنه D شبکه توزیع آب شهر بیرجند، تعداد و نقاط مناسب جهت تعدیل فشار تعیین می‌گردد. با استفاده از نرم‌افزارWater Gems تحلیل فشار در شبکه انجام می‌شود. کالیبراسیون مدل با استفاده از داده‌های فشاری برداشت شده در نقاط مناسب انجام می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که با بکارگیری 4شیر کنترل فشار برای تعدیل فشار شبکه کفایت می‌کند. با اعمال مدیریت فشار، مقدار فشار بیشینه از 66.41 به 53.93 متر تعدیل یافته است که این کاهش12.48متر فشار، تنش‌های وارده به شبکه و فرسودگی لوله و اتصالات شبکه توزیع خواهد گردید.
کلیدواژه ها