تجزیه و تحلیل حوادث در شبکه توزیع آب اصفهان به عنوان یک اقدام استراتژیک در راستای مدیریت بهره برداری و کاهش هدر رفت آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (242.29 K)
نویسندگان
آبفا منطقه 4
چکیده
بروز حوادث و اتفاقات شبکه های آبرسانی یکی از موارد شایع و همیشگی می باشد که منجر به نشت آب می گردد آب هدر رفته در این فرآیند دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی بوده است . حوادث شبکه های آبرسانی شهری یکی از عوامل مهم تلفات آب ، قطع آب مشترکین ،ایجاد نارضایتی در آنها و آلودگی های ثانویه می باشد . لذا بررسی حوادث در شبکه توزیع آب به منظور مدیریت و کاهش حوادث ضروری است .
با استفاده از اطلاعات مربوط به حوادث در شبکه می توان پارامترهایی را همچون علل حوادث ایجاد شده در شبکه ، هزینه های صرف شده و مقدار هدر رفت آب ، خصوصاً هدر رفت واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد . از دیگر مزایایی که می توان در مورد عملیات ارزیابی حوادث در شبکه های آبرسانی برشمرد، تکمیل و تدقیق نقشه های شبکه های آبرسانی با استفاده از به روز کردن اطلاعات بدست آمده از اجرای مختلف شبکه حاصل از انجام عملیات رفع حادثه می باشد . از این رو هدف از پروژه حاضربررسی میزان حوادث و شناخت عوامل ایجاد آنها ، و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش تعداد حوادث آبرسانی به منظور جلوگیری از هدر رفت مقادیر زیادی از آب تصفیه و اتلاف سرمایه مادی و انسانی می باشد
کلیدواژه ها