جمع آوری آب های سطحی در جهت سازگاری با شرایط کم آبی استان خراسان شمالی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.37 MB)
نویسندگان
166 Number/4th Deadlock/33 Ferdosi
2کارشناس مهندسی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
چکیده
چکیده
بحران آب در ایران به دلیل متفاوت بودن اقلیم و عدم توازن در بارندگی‌ها در تمام استان‌های کشور یکسان نیست، به‌گونه‌ای‌که شرایط آبی برخی استان‌ها مساعد و شرایط برخی دیگر وخیم است. در زمان بارش، میزانی از آب جذب زمین خواهد شد که به عنوان نفوذ شناخته شده‌ است و مقداری دیگر جذب درختان و گیاهان می‌شود که به نام برگاب شناخته می شود و مقدار باقی‌مانده از بارش به صورت روانابی در سطح زمین جاری می‌شود و یا به سطح رودخانه‌ها و دریاها افزوده می‌گردد، این آب باقی‌مانده با نام رواناب سطحی شناخته می‌شود. از اینرو مدیریت رواناب ها و استفاده از این ظرفیت در شرایط کنونی کشور می تواند از اهمیت بالایی در بحث مقابله با بحران آب برخوردار باشد. در این مقاله، ابتدا با بررسی شرایط اقلیمی و اطلاعات هواشناسی به شناسایی منطقه مد نظر در استان خراسان شمالی که در فصول بارندگی دچار رواناب های زیادی می شود پرداخت و سپس طراحی حوضچه آرامش توسط نرم افزار Flow3d به منظور مستهلک سازی جریان آب و مدیریت این آب ها در مسیر بستر رودخانه انجام شده است که بتوان نهایتا از آنها در حوزه آبیاری زمین های کشاورزی استفاده نمود.
کلیدواژه ها