کنتور بهینه سازی شده آب مشترکین خانگی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس.
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.05 MB)
نویسندگان
چکیده
با هدف ارتقاء سطح کیفی کنتور های آب مشترکین و لحاظ استاندارد ها و شاخصه های فنی،و نیز فراهم سازی بستر های اقتصادی لازم در جهت کاهش بار مالی وارده به شرکت که سبب افزایش روند تعویض و جایگزینی کنتور های خراب و نامناسب می گردد،طرح پژوهشی طراحی و ساخت کنتور بهینه سازی شده آب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس از اسفندماه 95 شکل گرفت.در این طرح که با هدف شناخت عمومی و تخصصی کنتور های آب و دستیابی به نمونه ای که با حد اقل نواقص و معایب،و نیز داشتن حد اکثر قابلیت ها و مزایای اقتصادی و فنی پاسخگوی خواستگاههای شرکت باشد شکل گرفت.در این راستا انجام بررسی های ساختاری و لمس نتایج واقعی و میدانی به عنوان اصلی ترین ابزار پژوهشی تا نیل به حصول نتایج مطلوب به عنوان دستور کار فنی مد نظر قرار گرفت که اجرای سیستم تست ،اندازه گیری،جمع آوری نتایج ومشاهده کارکرد ها در چهار پروژه مربوط به دو شهرستان بزرگ شیراز و مرودشت مصداق عمل می باشد.
کلیدواژه ها