مقایسه عملکرد بیوراکتور غشایی (MBR) و انعقاد شیمیایی در حذف بار آلی پساب صنایع سلولزی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (689.68 K)
نویسندگان
1تهران-فلکه سوم تهرانپارس-186 غربی-پلاک 10
2گروه نفت و مهندسی شیمی
چکیده
امروزه پساب صنایع خمیر و کاغذ یکی از آلوده ترین پساب های صنعتی است ، یکی از روش های موثر و کم خطر تصفیه جایگزین، استفاده از غشا و بیوراکتور غشایی است ، که در این مطالعه به مقایسه حذف COD پساب صنایع ساخت کاغذ کارتن با استفاده از بیوراکتور غشایی و انعقاد و لخته سازی پرداخته شده است. در تصفیه با روش انعقاد و لخته سازی، پس از بهینه سازی، در مقادیر بهینه 8pH=، غلظت آلوم 1000 میلی گرم بر لیتر و زمان تماس 30 دقیقه، میزان COD پساب تا 9/59 درصد کاهش یافته است. در تصفیه پساب خام با استفاده از بیوراکتور غشایی با حجم 32 نیز در طی مدت زمان بهره برداری 12 روز تا 7/93 درصد حذف COD در زمان ماند هیدرولیکی و شار خروجی ثابت مشاهده شد. که نشان دهنده ی کارآیی بیشتر بیوراکتور غشایی نسبت روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب می باشد .
کلیدواژه ها