مدیریت مناقشات آب‌های زیرزمینی با استفاده از نظریه بازی‌ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (413.04 K)
نویسندگان
1اصفهان- خ سیمین
2دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
3معاونت آب منطقه ای اصفهان
چکیده
امروزه در پی برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین‌کننده نیاز آبی، افت شدید سطح آب و شوری آب زیرزمینی در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک ایجاد شده است. مدیریت منبع آب زیرزمینی همواره با توجه به کاهش شدید ذخایر آب در دسترس در مقابل افزایش نیاز با مناقشات و بحران شدید همراه بوده است. یکی از ابزارهای پرکاربرد در حل اختلاف گروداران نظریه بازی‌ها است که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق براساس این اصل که هدف دولت کاهش برداشت از آبخوان و افت سطح آب و هدف کشاورزان افزایش سود به دست آمده و در پی آن افزایش برداشت از آبخوان است. در این مطالعه جریان آب زیرزمینی و تغییرات شوری برای 5 سال مدل‌سازی شده و سپس مدل بهینه‌ساز ایجاد شده و به طور مستقیم به مدل شبیه‌ساز کمی و کیفی متصل شده است. در ادامه با ایجاد انواع استراتژی‌ها برای هر دو ذینفع از تئوری بازی‌های غیرهمکارانه به منظور بررسی نحوه تصمیم‌گیری استفاده شده است. نتایج حاصل از تعادل در نظریه بازی‌ها بیانگر افزایش بیش از 2 متر سطح آب و افزایش سود 43 میلیارد ریالی کشاورزان در انتهای 5 سال مدل‌سازی است.
کلیدواژه ها