مدیریت استراتژیک منابع انسانی ضرورت شرکت های آب و فاضلاب روستایی مطالعه موردی : بررسی تاثیر دو عامل مهم مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، توانمندسازی و جانشین پروری بر اجرای صحیح برنامه ها و دستیابی به اهداف در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (282.96 K)
نویسندگان
1رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
2اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
چکیده
امروزه وضع موجود شرکت های آب و فاضلاب روستایی نشان از کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز آنها به مدیران به مراتب خلاق و هوشمند ، مستعد و ماهر ، شایسته و توانمند در سالهای آینده دارد کما اینکه تربیت مدیران آینده یکی از مهمترین راهکارهای توسعه سازمانهاست. از این طریق، اهدافی نظیر شایسته سالاری، ایجاد انگیزه برای رشد و بقاء، ایجاد انگیزه برای ماندگاری کارکنان وکارشناسان در سازمانها و ایجاد محیط رقابتی سالم در فضای سازمان باید به صورت همسو با هم دنبال شود. این پژوهش به منظور شناخت ارتباط بین توانمندسازی و جانشین پروری بر اجرای صحیح برنامه ها و دستیابی به اهداف در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی انجام شده است که در آن مفهوم توانمندسازی کارکنان شامل پنج ابعاد احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنی دار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران و اجرای اثربخش استراتژی شرکت نیز شامل سه بعد تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها، تخصیص منابع و نهادی کردن استراتژی به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه بین 30 نفر نمونه از جامعه آماری کارکنان شرکت آبفار مرکزی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار رگرسون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی دار توانمندسازی کارکنان و همچنین همه ابعاد توانمندسازی کارکنان با اجرای اثربخش استراتژی شرکت به جزء بعد احساس معنی داری بودن می باشد. در بین ابعاد توانمندسازی کارکنان، بعد احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیشترین ارتباط را با اجرای صحیح برنامه های شرکت دارد.
کلیدواژه ها