رتبه بندی راهبردهای مدیریت مصرف در شبکه های توزیع آب روستایی استان مرکزی با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.28 MB)
نویسندگان
1اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
2استان مرکزی- شهر فرمهین- ابتدای بلوار قائم مقام فراهانی - روبروی دادگاه - شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان فراهان
چکیده
راهبردهای مدیریت مصرف آب به مجموعه ای از راهبردها گفته می شوند که با هدف کاهش مصرف و برقراری یک تعادل منطقی و پایدار بین عرضه و تقاضای آب طراحی و اجرا میشوند. هدف از این تحقیق رتبه بندی راهبردهای مدیریت مصرف در شبکه های توزیع آب شرب روستایی استان مرکزی با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه بود. بدین منظور تعداد 4 راهبرد با درنظرگیری 5 شاخص (که امتیاز هر راهبرد از هر شاخص حسب نظرات مدیران و کارشناسان آن شرکت به دست آمد)، با استفاده از روش ارزیابی محصول جمع شده با وزن به کمک نرم افزار Excel 2010 رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرف آب بهترین راهبرد جهت کاهش مصرف آب شرب در روستاهای این استان می باشد، لذا پیشنهاد میشود طبق برنامه ای جامع این قطعات در دسترس مردم قرار گرفته و آموزش های لازم در این خصوص ارائه گردد.
کلیدواژه ها