بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان سبزوار در حذف روغن وچربی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (849.22 K)
نویسندگان
1سبزوار ؛ خیابان انقلاب ، حد فاصل نیستان و بوستان صندوق پستی 9618675985
2رئیس هیات مدیره و مدیرعامل/شرکت آب وفاضلاب سبزوار
3معاونت بهره برداری /شرکت آب وفاضلاب سبزوار
4رئیس هیات مدیره /کاوش مکانیزه فن آور
5مدیرمسول/ تصفیه خانه فاضلاب سبزوار
6تکنسین آزمایشگاه/ تصفیه خانه فاضلاب سبزوار
چکیده
باتوجه به مشکلاتی که روغن ،چربی میتوانددر شبکه جمع آوری وپساب تصفیه خانه،در پروسه تصفیه ونحوه دفع کردن آن وهمچنین از لحاظ زیبا شناختی ایجادکند،ضروری به نظرمیرسدکه وجود یا عدم وجود چربی و هم چنین غلظت آن درفاضلاب ورودی وپساب خروجی تصفیه خانه تعیین گردد. تا بتوان از مشکلات اقتصادی وسایر مشکلات بهداشتی وزیست محیطی در سبزوارجلوگیری نمودوکارایی تصفیه خانه فاضلاب که برکه تثبیت است.درحذف چربی موردمطالعه قرار داد..
نمونه برداری ازفاضلاب ورودی وخروجی ازتصفیه خانه به روش مرکب انجام شد.درهرهفته 4نمونه که شامل دو نمونه ازورودی وخروجی به حجم یک لیتر گرفته شدونمونه های برداشت شده سریعا به آزمایشگاه انتقال یافت .پس ازانتفال بااستفاده ازحلال استخراج کننده و قیف جداکننده ،قسمت استخراج شده ازآب جداگردید. پس از استخراج متناوب توسط حلال درمرحله نهایی با استفاده از حمام بخار آب ویخ جزو حلال گردید و میزان روغن وچربی درظرف با اندازه گیری وزن اولیه و ثانویه ظرف مشخص گردید.که نتایج بدست آمده بانرم افزارSPSSموردآنالیز قرارگرفت.
باداشتن نتایج مقدارمتوسط روغن وچربی درفاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهرستان سبزواردرحدود 43/7میلیگرم درلیتر و مقدار آن درپساب خروجی 6/95 میلیگرم در لیتر میباشد. دامنه درصدراندمان حذف دراین تصفیه خانه به دلایل داشتن شرایط خاص برکه های تثبیت وزمان ماند فاضلاب ازورودی تاخروجی تصفیه خانه 71-87 بود که به طور متوسط 78 درصداست.با توجه به این نتایج میتوان نتیجه گیری نمودکه میزان چربی وروغن درپساب تصفیه خانه فاضلاب سبزوارکمتر ازاستانداردتخلیه به آبهای سطحی 10میلیگرم درلیتر میباشد و میتوان پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری سبزواررابدون نگرانی واردمحیط زیست نمود.
کلیدواژه ها