کاربرد روش ریز استخراج مایع-مایع در اندازه‌گیری ترکیبات فنولی در آب آشامیدنی با استفاده از تکنیک HPLC
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (183.8 K)
نویسندگان
1فاطمی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
2رئیس آزمایشگاه الی آزمایشگاه مرجع
3شرکت آب و فاضلاب استان تهران
چکیده
در این مقاله، روشی ساده، سریع و کارا با استفاده از ریز استخراج مایع-مایع و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) جهت استخراج و اندازه-گیری فنول‌ها در نمونه‌های آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت. در این روش حجم نمونه لازم جهت آنالیز نسبت به حجم لازم نمونه در روش‌های متداول بسیار کاهش یافت. برای آماده سازی نمونه، به 5 میلی‌لیتر نمونه، 3/0 گرم نمک سدیم کلرید اضافه و سپس برای تنظیم pH، 10 میکرولیتر اسیدفسفریک 1/0 نرمال اضافه گردید. سپس 100 میکرولیتر 1-اکتانول بعنوان حلال استخراج کننده به سرعت به نمونه اضافه و پس از اتمام استخراج، 20 میکرولیتر از حلال استخراج شده با 20 میکرولیتر متانول، رقیق و به دستگاه تزریق گردید. برخی از پارامترها از قبیل نوع و حجم حلال استخراج کننده و pH بهینه گردید. فاکتور پیش تغلیظ بین3/22-6/4 و حد تشخیص بین 10-7/0 میکروگرم بر لیتر در شرایط بهینه بدست آمد. همچنین نمونه‌های حقیقی آب آشامیدنی جهت وجود فنول‌ها با استفاده از روش ذکرشده، مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه ها