بررسی تاثیرات تاسیسات تامین فشار و ذخیره آب در ساختمان ها بر روی عملکرد شبکه‌های توزیع آب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.33 MB)
نویسندگان
1گروه مهندسی آب ، دانشگاه شهرکرد
2اصفهان . خیابان بیسیم شرقی . ساختمان افرا
چکیده
تأمین شدت جریان کافی آب با فشار متناسب مصرف از جمله دغدغه ها و وظایف اصلی متولیان امر تأمین و توزیع آب می باشد. با توجه به محدودیت های فنی و مدیری روش های مختلفی برای نصب و بهره برداری سیستمهای تامین فشار ثانویه در میان مشترکین و مصرف کنندگان متداول بوده و مورد استفاده قرار می گیرد که با تأثیرات و محدودیت های فنی و قانونی مواجه می باشند. این مقاله از طریق شیبه سازی هیدرولیکی جریان در شبکه های توزیع همراه با استفاده از روشهای مذکور، به بررسی اثرات محتمل مطلوب یا نامطلوب که ناشی از استفاده از هر کدام از روش های برداشت آب از شبکه توزیع آب شهر می باشد پرداخته است. نتایج نشان میدهد ازنظر پایداری و عدالت توزیع در شبکه های آبرسانی شرایط هیدرولیکی شبکه از اتصال مستقیم انشعاب مشترکین به پمپ با افزایش نرخ تقاضای جریان انشعاب 5/1 تا 5/2 برابر ، تاثیر کمتری در مقایسه با اتصال به مخازن همتراز ناحیه مصرف با افزایش نرخ تقاضای جریان انشعاب 4 تا 6 برابر ، متحمل می شود. با توجه به مشکلاتی که اتصال مستقیم انشعاب به پمپ مشترکین تحت شرایط کم آبی و نیاز به مدیریت فشار در شبکه ایجاد می نماید، لازم است تمهیداتی برای کنترل در مدار قرار گرفتن پمپ بر اساس فشار پشت کنتور مشترکین با بازنگری در مبانی طراحی شبکه های توزیع آب برای لحاظ نمودن این قبلی انشعابات اندیشیده شود.
کلیدواژه ها