استفاده مجدد از پساب در مناطق خشک- فرصتهائی برای بازیافت و استفاده مجدد از پساب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.18 MB)
نویسندگان
خ حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، دفتر مطالعات و بررسیهای فنی
چکیده
کمبود آب محرک اصلی استفاده مجدد آب در کشورهای واقع در مناطق خشک محسوب می شود. با وجود مزیتهای متعدد استفاده مجدد آب برای کشاورزان و جوامع، محدودیتهایی نیز برای جمع آوری، تصفیه و استفاده ایمن از پساب در کشاورزی وجود دارد. جدای از عدم وجود سیاستهای حمایت کننده، مقدمات سازمانی نامشخص، کمبود منابع انسانی ماهر و بودجه دولتی در بیشتر کشورها، استفاده مجدداز پساب نیز کمتر از حد کفایت می باشند. بررسی سوابق نشان داد که تجزیه و تحلیلهای اقتصادی محدود، فقدان سازوکارهای استفاده مجدد، ارزش یا کم ارزشی برای فاضلاب تصفیه شده، کم آگاهی درباره پتانسیل بازیافت و استفاده مجدد آب و مدیریت آبیاری ناکارآمد، ازجمله این محدودیتها برای بازیافت و استفاده مجدد پساب محسوب می شوند. با اینحال، برخی از کشورها در مناطق خشک، روشهای متنوعی از سامانه ها را بکار گرفته و راهبران این کشورها استفاده مجدد از پساب احیا شده را بعنوان یکی از جنبه های ضروری برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک آب و فاضلاب تلقی می نمایند. کشور ایران از جمله کشورهای واقع در منطقه خشک با دارابودن وضعیتهای مشابهی سرزمینی و اقلیمی است که با تبدیل فاضلاب از یک بار زیست محیطی به یک دارائی اقتصادی از طریق اجرای مداوم و پایدار برنامه های بازیافت و استفاده مجدد از پساب با الگو قراردادن تونس، اردن، فلسطین اشغالی و قبرس می تواند بخشی مهمی از چالش های اقلیمی و منابع آب خود را مدیریت نماید.
کلیدواژه ها