یافتن موقعیت و تعیین مقدار دو نشت همزمان در شبکه های آبرسانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (436.19 K)
نویسندگان
1استادیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست- دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده
نشت در شبکه های آبرسانی به علت مشکلاتی مانند هدر رفتن آب، احتمال ورود آلاینده ها و نشست زمین با اهمیت می باشد. از آنجایی که روش های رایج نشت یابی معمولاً پرهزینه و وقت گیر هستند، لذا اخیرا استفاده از روش های شبیه سازی هیدرولیکی شبکه به منظور تعیین محل و مقدار نشت ها ، مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله یک روش جدید برای تعیین مقدار و محل نشت ها در شبکه های آبرسانی معرفی شده است که در آن از یک الگوریتم دومرحله ای استفاده می شود. مرحله ی اول (الگوریتم پله ای) برای تعیین محل و مرحله ی دوم (الگوریتم کرم شب تاب) برای تعیین مقدار نشت ها می باشد که در حالت دو نشت همزمان نیز قابل استفاده است. روش پیشنهادی بر اساس مقایسه ی نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرولیکی شبکه و مقادیر داده های برداشت میدانی از شبکه (توسط فشارسنجی یا دبی سنجی) می باشد. نتایج بدست آمده برای 3 مثال مختلف در یک شبکه ی حلقوی 30 گره ای ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که این الگوریتم پیشنهادی قادر به شناسایی محل یک نشت یا دو نشت همزمان بوده و مقدار نشت متناظر با آن ها را با خطای کمتر از 8 درصد بدست می آورد. روش پیشنهادی توسعه داده شده در این مقاله می تواند مورد استفاده بهره برداران شبکه های آبرسانی برای یافتن محل و مقدار نشت ها قرار گیرد.
کلیدواژه ها