بررسی کارایی فرآیند زیستی هوازی بیو راکتور بستر متحرک (MBBR) در تصفیه فاضلاب مواد شوینده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.57 MB)
نویسندگان
1رشت، کیلومتر 7 جاده لاهیجان، مژده، کوچه ابوذر 5، درب ششم، پلاک 192
2رشت، خیابان ملت، خیابان شهید سیادتی، پشت اداره گاز، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی واحد رشت
3استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده
در این مطالعه، فرآیند بیولوژیکی هوازی MBBR برای تصفیه فاضلاب صنایع شوینده مورد بررسی قرار گرفت. میانگین غلظت اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در فاضلاب خام به ترتیب mg/L 10231 و mg/L 210 بود. سه غلظت مختلف LAS (mg/L 210، 500 و 1000 ) به منظور تعیین کارایی کل سیستم در حذف COD و LAS استفاده شد. نسبت BOD5/COD بعد از پیش تصفیه از 2/0 در فاضلاب خام به 45/0 افزایش یافت. برای سیستم MBBR در راکتور 1 با 36 ساعت HRT بالاترین راندمان حذف به ترتیب برابر 41/93 % و 95 % برای COD و LAS بدست آمد. در راکتور 2 نیز با شرایط مشابه با HRT برابر 36 ساعت، بالاترین راندمان حذف برای COD و LAS به ترتیب برابر 20/94 % و 99/99 % بدست آمد. با تغییرات مقدار هوای تزریقی از L/min 30 به 50 و سپس L/min 70 راندمان حذف در مقدار تزریق هوای L/min 50 افزایش یافت. بررسی های OUR نیز کاهش مقدار ویژه مصرف اکسیژن از حدود mg O2/gr MLSS .hr 11 در ابتدای دوره بهره برداری به حدود mg O2/gr MLSS .hr 2 در انتهای دوره را نشان داد. این مطالعه نشان داد که با فرآیند MBBR میتواند استانداردهای خروجی محیط زیست برای صنایع شوینده را تامین کند.
کلیدواژه ها