بررسی میزان و پراکنش آبهای نامتعارف خروجی از محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز کویر لوت واقع در استان کرمان به منظور بهره گیری بهینه از آنها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (755.35 K)
نویسندگان
1ابتدای جاده هفت باغ علوی ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان
2مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه تهران
4کرمان ب جمهوری ؛ خ مرادی ؛ انتهای کوچه ۱۰ مرادی ؛آخرین درب ورودی - سمت چپ منزل طیبیان
چکیده
با توجه به کاهش ریزشهای جوی، خشکسالیهای اخیر، افزایش جمعیت، تخصیص آب به پروژه های جدید در منطقه گردشگری کویر لوت واقع در استان کرمان امکانپذیر نمی باشد. در استان کرمان به منظور تامین نیاز بخش های مختلف مصرف، طرح های متعدد انتقال آب مانند پروژه آب شیرین کن و انتقال آب دریای عمان به مرکز استان، پروژه آب شیرین کن و انتقال آب خلیج فارس جهت مصارف صنعتی، انتقال آب از سرشاخه های کارون، و همچنین طرح انتقال آب سد صفا جهت آب شرب کرمان در دستور کار می باشد. از طرف دیگر هزینه های انتقال آب بسیار چشمگیر بوده، به عنوان مثال هزینه انتقال آب شیرین از دریا به استان کرمان به ازای 3 m1 حدود دو دلار برآورد شده است. مطالعات بیلان محدوده های مطالعاتی دوره آماری ۴۵ ساله ۹۰-۱۳۴۵ نشان می دهد که سالانه به طور میانگین از محدوده های دق سرجنگل، شهداد، گلباف (گوک) به سمت محدوده کویر لوت و از محدوده های بم ـ نرماشیر و رحمت آباد به سمت محدوده دق کهورک به ترتیب MCM 13/33، 11/2، 58/0، 34/56 ، 01/55 جریان سطحی به صورت تبخیر از دسترس خارج می شود. در حالی که با توجه به ثبت جهانی کلوتهای کویر لوت توسط یونسکو و اهتمام شرکت هواپیمایی ماهان برای ایجاد منطقه گردشگری در کلوت های شهداد به منظور ایجاد اشتغال می توان با احداث سدهای زیرزمینی این آبها را جمع آوری کرده و با تصفیه مناسب این منابع، نیاز بخش های صنعتی و شرب پروژه گردشگری را با هزینه کمتری تامین نمود.
کلیدواژه ها