حذف نیکل از محلول های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با ماسه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (392.93 K)
نویسندگان
بندرعباس - بلوار ناصر - کنار بیمارستان شریعتی - آبفای هرمزگان
چکیده
فلزات سنگین از جمله رایج ترین آلاینده هایی هستند که معمولاً در غلظت های بالا در فاضلاب صنایع مختلف یافت می شوند و موجب آسیب جدی به محیط زیست و به مخاطره افتادن سلامت انسانها می گردند . نیکل از جمله آلاینده های مهم محیط زیست محسوب شده و در غلظت های بیش از حد مجاز یک آلوده کننده سمی به حساب می آید، که در سلامت انسان و فعالیت های بیولوژیکی سلول اختلال ایجاد می کند. در این تحقیق،جذب سطحی این فلز از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با ماسه بررسی شد. اثرpH و دوز جاذب به روش ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر بیشترین مقدار جذب توسط جاذب را در pH=7 ، در غلظت اولیه نیکل برابر با 5 میلی گرم بر لیتر و دوز جاذب 0.1 گرم را نشان داد. بنابراین، نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با ماسه پتانسیل زیادی را در حذف نیکل از محلول های آبی به علت ظرفیت جذب بالا نشان داد .
کلیدواژه ها