بررسی روش های مختلف جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (405.97 K)
نویسندگان
1اصفهان- کاشان- کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
2مرتع و آبخیزداری، منابع طبیعی و علوم زمین، کاشان، کاشان، ایران
چکیده
مسئله کمبود منابع آب شیرین امروزه به مسئله مهم دنیا مخصوصا کشور هایی که در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده اند و میانگین بارندگی سالانه آنها بین 100تا 600 میلیمتر است، تبدیل شده است. کشور ایران نیز با، بارندگی سالانه 250 میلیمتر جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. مردمان ساکن مناطق خشک و نیمه خشک از گذشته دور با کمبود آب دست و پنجه نرم کرده اند و با استفاده از روش های بومی آب مورد نیاز خود ودام هایشان را تامین کرده اند. در این مقاله سعی بر این شده است که به برخی از روش های سنتی و مدرن جمع آوری آب در این مناطق پرداخته شود. روش های بیان شده در این مقاله روش های سنتی و مدرن جمع آوری اب باران و مه می باشد زیرا در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل نبودن یا کمبود منابع اب شیرین به ناچار از آب باران و مه هر چند ناچیز به عنوان یک منبع جمع آوری آب شیرین در این مناطق استفاده می شود.
کلیدواژه ها