کاربرد بسته های نرم افزاری WaterGEMS و Spectrum در طراحی شبکه توزیع آب شهر محی آباد در استان کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.68 MB)
نویسندگان
1کرمان-دانشگاه شهید باهنر
2بخش مهندسی آب-دانشکده کشاورزی-دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده
سیستم های توزیع آب شهری بخش بزرگی از زیر ساخت های شهری را تشکیل می دهند. در این سیستم ها هدف طراحی و برنامه ریزی برای چگونگی توزیع آب است. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، لازم است که مقدار کافی آب از طریق این شبکه ها فراهم گردد. در این مطالعه شبکه توزیع آب یکی از شهر های استان کرمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به اینکه تأمین آب در شهر مورد مطالعه به علت فرسوده بودن شبکه توزیع آب و افزایش تراکم جمعیت به صورت عادلانه توزیع نشده است، از این رو لازم است تا جهت بهبود سیستم توزیع آب در این شهر معیار های صحیحی ارائه شود. به این منظور از نرم افزار Spectrum5 جهت پیش بینی نرخ رشد جمعیت و از بسته نرم افزاری WaterGEMS v8i برای مدلسازی و شناسایی وضعیت فشار محله های مختلف و ترمیم و طراحی جدید استفاده شده است. نتایج نشان داد که لوله ها و اتصالات موجود در منطقه نیاز به ترمیم و تعویض دارند تا تقاضا و نیاز تا سال 2041 میلادی رفع شود. همچنین فشار در تمام اتصالات در بازه (10-45m H2O ) بوده که در حد انتظار است و جریان با دبی های مطلوب در همه لوله ها توزیع شده است تا آب کافی در شبکه توزیع شهر مورد مطالعه فراهم گردد. همچنین در قسمت جنوبی منطقه توسط شهرداری، شهرکی در طرح تفصیلی شهر پیشنهاد شده است، که با در نظر گرفتن این خطوط جدید می توان طرح جدید را جایگزین طرح های قدیمی نمود.
کلیدواژه ها