بررسی فنی اثرات کاهش شیب خطوط اصلی جمع آوری و انتقال فاضلاب(مطالعه موردی:اهواز)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.16 MB)
نویسندگان
1اهواز-شهرک نفت-فاز6-بهمن5-1418
2مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب اهواز
چکیده
امروزه روشها و راهکارهای نوین در طراحی شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است. شهر اهواز در پهنه ای نسبتاً هموار قرار گرفته است.موقعیت توپوگرافی شهر اهواز به لحاظ ارتفاع کم این منطقه از سطح دریا، پست و هموار بودن منطقه و نوع خاک ( که اغلب از نوع خاک های سنگین و ریزشی می باشد) باعث شده که طراحی، اجرا و دفع فاضلاب این منطقه با مشکلات فراوانی مواجه باشد.در این تحقیق با در نظر داشتن کلیه پارامترهای طراحی استاندارد، خطوط اصلی شرق شهر اهواز-که شامل248خط اصلی و انتقال می گردید- علاوه بر شیب استاندارد با شیب های 2/1و 3/1، با استفاده از نرم افزار sewer cad طراحی گردید. کلیه پارامترهای طراحی مانند سرعت، پرشدگی و...در محدوده استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. در طراحی با شیب 2/1 استاندار بطور متوسط عمق کارگذاری خطوط 1متر، در طراحی 3/1استاندارد عمق خطوط 1.2 کاهش می یابد.در این پژوهش با بررسی کلیه پارامترها، طراحی با شیب 2/1 استاندارد پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه ها