تعیین خصوصیات کیفی آب چاه نیمه شماره سه سیستان بر اساس شاخص NSFWQI
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (257.57 K)
نویسندگان
1زابل ،میرحسینی 10،ولایت3
2مدیر عامل/شرکت آب و فاضلاب زابل
3معاونت بهره برداری/شرکت آب و فاضلاب زایل
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات کیفی آب چاه نیمه شماره سه سیستان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در سال 1396و به مدت 12 ماه بر روی مخزن آبی چاه نیمه شماره 3 در منطقه سیستان انجام شده است. پارامترهای آب شامل pH، DO، BOD، TS، دما، فسفات، نیترات، کدورت، کلیفرم مدفوعی در سه ایستگاه اندازه گیری شدند. بر اساس مقدار عددی شاخص NSFWQI کیفیت آب چاه نیمه شماره 3 در حد متوسط و به رنگ زرد می باشد. بهترین کیفیت آب بر اساس این شاخص در بهمن ماه برابر 60 ( معادل رنگ زرد و درجه کیفی متوسط) و کمترین کیفیت آب در تیر ماه برابر 47 ( معادل رنگ نارنجی و درجه کیفی بد) بدست آمد. نتایج نشان داد که تغییرات فصلی بر روی شاخص کیفی NSFWQI تأثیر می گذارد؛ به طوری که مقدار آن در ماه های گرم سال دارای کمترین مقادیر و در ماه های سرد سال مقادیر عددی این شاخص افزایش می یابد.
کلیدواژه ها