حذف یاکاهش کدورت آب چاه بااستفاده ازدرایووفلومتر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (2.51 MB)
نویسندگان
بلوارجمهوری جنب مجتمع مسکونی کریم خان شرکت آبفارفارس
چکیده
بسیاری ازچاههای آب شرب، کدروت آب پس ازعملیات آزمایش پمپاژوشستشوی چاه برطرف نمی گردد . ازعوامل ایجادکدورت یاگل آلودبودن آب چاه رامی توان به جنس یابافت دیواره چاه ، برداشت آب بیش ازحدظرفیت چاه ، گراول ریزی نامناسب ، غیراستاندارد بودن لوله های جدارمشبک و.....می توان نام برد. ازطرفی با راه اندازی الکتروپمپ شناوردرزمان استارت اولیه به علت ایجاد تنش وسرعت گردش آب درمحل مکش الکتروپمپ ، کدورت وگل آلودی آب تشدید خواهدشد.ازطرف دیگر چاههایی وجوددارند که اختلاف قابل ملاحظه ای بین سطح استاتیک ودینامیک چاه وجوددارد واگر زمان رسیدن سطح استاتیک به دینامیک طولانی باشد ، به علت کاهش هدروی الکتروپمپ علاوه برافزایش میزان آبدهی ، باعث افزایش میزان کدورت وهمچنین خارج شدن الکتروپمپ ازناحیه راندمان بهینه خواهدشد.
باتوجه به موارد اشاره شده لزوم کنترل میزان آبدهی درچاههایی که چنین شرایطی رادارندضروری به نظرمی رسد.دراین مقاله سعی شده است روش کنترل میزان آبدهی وکنترل میزان کدورت ناشی ازگل آلودی آب که دریکی ازچاههای آب شرب استان فارس بررسی ومطالعه شده است بطورکامل تشریح گردد .
کلیدواژه ها