استفاده از روشهای زمین آماری جهت تعیین کیفیت آب چاههای دشت فتویه استان هرمزگان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (605.52 K)
نویسندگان
1خ 12 فرودین ساختمان مهر واحد 404
2مدیر دفتر تحقیقات آّبفای بوشهر
3مدیر عامل آبفای هرمزگان
4معاون بهره برداری آبفای هرمزگان
چکیده
مدیریت بهینه‌ی منابع آبی، حفظ و ارتقای کیفیت آن‌ها، نیازمند به وجود داده‌هایی درزمینه‌ی موقعیت، مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی آب در یک منطقه‌ی جغرافیایی معین می‌باشد. انتخاب و دقت روش‌های مناسب پهنه‌بندی و تهیه‌ی نقشه‌ی تغییرات ویژگی‌های کیفی آب‌های زیرزمینی بستگی به شرایط منطقه و وجود آمار و داده‌های کافی در آن دارد، که انتخاب صحیح آن‌ها گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه به شمار می‌رود. در این تحقیق به بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی در دشت فتویه واقع در شهرستان بستک استان هرمزگان پرداخته شد. برای این کار تعداد 45 چاه از محدوده موردمطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور 5 عنصر PH MG, CA, SO4 , CL برداشت شد. نتایج درون‌یابی با استفاده از سه روش کریجینگ و RBF و IDW نشان می‌دهد به دلیل نرمال نبودن داده‌ها روش‌های کریجینگ و RBF نسبت به روش IDW در درون‌یابی و ایجاد نقشه‌های کیفیت‌سنجی از خطای بالایی برخوردار می باشند.
کلیدواژه ها