محورهای علمی دومین کنگره علوم مهندسی آب و فاضلاب ایران

 

  1- تامین،انتقال، تصفیه و توزیع آب


  2- جمع آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب


  3- بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف، پساب‌ها و آب‌های لب شور


  4-  فناوری‌های نوین درآب و فاضلاب


  5-  ارتقا، مقاوم‌سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب


  6-  مدیریت منابع انسانی و مالی درحوزه‌های آب و فاضلاب


  7-  رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی درمدیریت مصرف آب


  8-  بومی‌سازی ضوابط طراحی سامانه‌های آب و فاضلاب


  9- تجارب حاصل از بهره‌برداری بومی از سامانه‌های آب و فاضلاب


 10- ارزیابی و آسیب‌شناسی ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب