شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران و رئیس شورا
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر منوچهر حیدرپور
نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: heidarpour.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: heidar [at] cc.iut.ac.ir
دکتر محمد رضا چمنی
نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: chamani.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: mchamani [at] cc.iut.ac.ir
دکتر حمید رضا صفوی
نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: www.hasafavi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر آزاده احمدی
نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: ahmadi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: aahmadi [at] cc.iut.ac.ir
مهندس آسیه سادات ملاباشی
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
پست الکترونیکی: modiriat_masraf [at] abfaisfahan.ir
مهندس هاشم امینی
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: modiramel [at] abfaisfahan.ir
مهندس سید محسن صالح
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: mylet.saleh [at] gmail.com
مهندس مجتبی قبادیان
نماینده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: manabeensani [at] abfaisfahan.ir
مهندس علی اصغر قانع
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
مهندس مجید قنادی
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
وب سایت: www.nww.ir/index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
کمیته برگزاری
دکتر منوچهر حیدرپور
دبیر
استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: heidarpour.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: heidar [at] cc.iut.ac.ir
دکتر محمدرضا چمنی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: chamani.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: mchamani [at] cc.iut.ac.ir
مهندس بشیر فلاحی
مدیر اجرایی و مسئول دبیرخانه
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: fallahi.bashir73 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
مهندس افسانه ابراهیمی
سرگروه کمیته نمایشگاه و پوستر
دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: afsanehebrahimi [at] ymail.com
مهندس سعیده پرویزی
سرگروه کمیته پذیرش
دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: saeede.parvizi [at] gmail.com
مهندس مریم پیروی
سرگروه کمیته انتشارات
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: maryam.peyravi [at] ag.iut.ac.ir
مهندس آرش راعی
سرگروه کمیته تدارکات
دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: arash.raee [at] gmail.com
مهندس شیما رضایی
سرگروه کمیته ارئه
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: s.rezaie [at] ag.iut.ac.ir
مهندس محسن صادقی
سرگروه کمیته حمل و نقل و اسکان
دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: mohsensadeghi42 [at] yahoo.com
مهندس امیر حسین منتظری
سرگروه کمیته تشریفات و پذیرایی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: ahmontazeri1997 [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر احمد ابریشم چی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ahmad.abrishamchi [at] gmail.com
دکتر آزاده احمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: ahmadi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: aahmadi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر عباس افشار
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: a_afshar [at] iust.ac.ir
دکتر حمید امیری
عضو کمیته علمی
زیست فناوری - دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: h.amiri [at] ast.ui.ac.ir
مهندس هاشم امینی
عضو کمیته علمی
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: modiramel [at] abfaisfahan.ir
دکتر مژگان انتظاری
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: m.entezari [at] geo.ui.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb [at] gmail.com
دکتر بیژن بینا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
مهندس عباس پیراینده
عضو کمیته علمی
کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات اصفهان
پست الکترونیکی: info [at] wwcerd.com
دکتر مسعود تابش
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر امیر تائبی‌هرندی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: amirth [at] cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود تجریشی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu
دکتر محمدرضا چمنی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: chamani.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: mchamani [at] cc.iut.ac.ir
دکترمحمد صادق حاتمی پور
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: hatami [at] eng.ui.ac.ir
دکتر علی حقیقی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: a.haghighi [at] scu.ac.ir
دکتر منوچهر حیدرپور
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: heidarpour.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: heidar [at] cc.iut.ac.ir
دکتر علی دهنوی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان
وب سایت: eng.ui.ac.ir/a.dehnavi
پست الکترونیکی: dehnavi115 [at] yahoo.com
دکتر ناصر رازقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
پست الکترونیکی: n_razeghi249 [at] hotmail.com
دکترعلیرضا سلیمانی نظر
عضو کمیته علمی
مهندسی شیمی - دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: asolaimany [at] eng.ui.ac.ir
دکتر احمد شانه ساز زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: a.shanehsazzadeh [at] eng.ui.ac.ir
مهندس سید محسن صالح
عضو کمیته علمی
مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: mylet.saleh [at] gmail.com
دکتر حمید رضا صفوی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: www.hasafavi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر رحیم عالی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پست الکترونیکی: aali1400 [at] gmail.com
مهندس محمد عبداله زاده
عضو کمیته علمی
مدیر امور تصفیه خانه آب شماره ۲ - شرکت آب و فاضلاب تهران
پست الکترونیکی: abdollahzadeh.278 [at] gmail.com
دکتر علی اکبر عظیمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aaazimi [at] chamran.ut.ac.ir
دکتر مهرداد فرهادیان
عضو کمیته علمی
مهندسی شیمی - دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: mehrdadfarhadian [at] yahoo.com
دکتر محمود فغفور مغربی
عضو کمیته علمی
استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: maghrebi.profcms.um.ac.ir
پست الکترونیکی: maghrebi [at] um.ac.ir
مهندس علی اصغر قانع
عضو کمیته علمی
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
مهندس مجتبی قبادیان
عضو کمیته علمی
معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: manabeensani [at] abfaisfahan.ir
دکتر مرتضی صادقی
عضو کمیته علمی
دانشیار، هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی
پست الکترونیکی: m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir
مهنس مجید قنادی
عضو کمیته علمی
مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
وب سایت: www.nww.ir/index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
دکترغلامحسین کیانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: gh.kiani [at] ase.ui.ac.ir
دکتر رامتین معینی
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: r.moeini [at] eng.ui.ac.ir
مهندس حسین میسمی
عضو کمیته علمی
کارشناسی ارشد عمران ، کلرشناس تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
پست الکترونیکی: tahghighat [at] abfar-isfahan.ir
مهندس آسیه سادات ملاباشی
عضو کمیته علمی
دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: modiriat_masraf [at] abfaisfahan.ir
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
عضو کمیته علمی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
وب سایت: 68239.cv.research.ac.ir
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
دکتر نوراله میرغفاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: mnorolah [at] cc.iut.ac.ir
دکتر سیمین ناصری
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
دکتر سارا نظیف
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرپرست گرایش مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران
وب سایت: rtis.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر منوچهر وثوقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
کمیته داوران
دکتر آزاده احمدی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: aahmadi [at] cc.iut.ac.ir
مهندس امیررضا احمدی مطلق
داور
شرکت مهاب قدس
پست الکترونیکی: rezamotlagh [at] yahoo.com
مهندس معصومه آذرگون
داور
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: azarabfa [at] gmail.com
دکتر سعید اسلامیان
داور
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: saeid [at] cc.iut.ac.ir
دکتر محسن اصغری
داور
استاد- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک جامدات، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: asghari [at] sharif.edu
دکتر کیوان اصغری
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: kasghari [at] cc.iut.ac.ir
مهندس ناصر اکبری
داور
معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: naser.akbari31 [at] yahoo.com
دکتر حمید امیری دستنائی
داور
استاد دانشگاه اصفهان
وب سایت: ast.ui.ac.ir/~h.amiri
پست الکترونیکی: h.amiri [at] ast.ui.ac.ir
دکتر میلاد امین‌زاده
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: m.aminzadeh [at] cc.iut.ac.ir
دکتر مژگان انتظاری
داور
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: m.entezari [at] geo.ui.ac.ir
مهندس مجید باقری
داور
مدیر امور بهره برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: abresani.isfahan [at] yahoo.com
دکتر ادریس بذرافشان
داور
استاد علوم پزشکی تربت حیدریه
پست الکترونیکی: ed_bazrafshan [at] yahoo.com
مهندس سعادت بهزادی
داور
مدیر امور مالی و ذی حسابی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: sb1344 [at] yahoo.com
مهندس پریسا بهلولی
داور
کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: pbohlooli [at] yahoo.com
دکتر امید بهمنی
داور
استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بو علی سینا همدان
پست الکترونیکی: omid.bahmani [at] basu.ac.ir
دکتر فرهاد بهنام فر
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: behnamfar.iut.ac.ir/
پست الکترونیکی: farhad [at] cc.iut.ac.ir
دکتر بیژن بینا
داور
استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
مهندس عباس پیراینده
داور
کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات اصفهان
پست الکترونیکی: info [at] wwcerd.com
مهندس محمد پرورش
داور
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: m.parvaresh [at] tpww.ir
دکتر مسعود تابش
داور
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر امیر تائبی‌هرندی
داور
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: amirth [at] cc.iut.ac.ir
دکتر مسعود تجریشی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: tajrishy [at] sharif.edu
دکتر مصطفی تیزقدم
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392151
پست الکترونیکی: m_tizghadam [at] sbu.ac.ir
دکتر حمیدرضا تشیعی
داور
شرکت مهندسی آب‌و‌فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: h.r.tashauoei [at] gmail.com
مهندس سعید توکلی
داور
مدیر آبفا منطقه 1 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: saeed_tavakoli133 [at] yahoo.com
مهندس هادی جعفری
داور
شرکت اب و فاضلاب همدان
پست الکترونیکی: jafarih4747 [at] gmail.com
دکتر محمدرضا جلیلی‌قاضی‌زاده
داور
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mohsenjalily [at] yahoo.com
تلفن: 021-73932466
مهندس محمد جمشیدیان
داور
مدیر واحد خودگردان خمینی شهر
پست الکترونیکی: mjamshidian5667 [at] yahoo.com
مهندس محمدرضا جواهری
داور
کارشناس طرح بازسازی شبکه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: javaheri.reza [at] gmail.com
مهندس نسیم جهانفر
داور
کارشناس ناظر تصفیه خانه آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: n_jahanfar20 [at] yahoo.com
دکتر محمد چالکش امیری
داور
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: amir33 [at] cc.iut.ac.ir
دکتر عیسی حسن زاده
داور
کارشناس تخصصی گروه آب و محیط زیست مجتمع کاربردی اصفهان
پست الکترونیکی: eisa.hasanzadeh0 [at] gmail.com
دکتر امیر مهدی حلبیان
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: halabian.iut.ac.ir/
پست الکترونیکی: mahdi [at] cc.iut.ac.ir
دکترمحمد صادق حاتمی پور
داور
استاد دانشگاه اصفهان
وب سایت: eng.ui.ac.ir/~hatami
پست الکترونیکی: hatami [at] eng.ui.ac.ir
تلفن: 031-37934047
دکتر کاوه حریری اصلی
داور
مدیر دفتر مدیریت مصرف ومطالعات آب بدون درآمد آبفای شهری گیلان
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com
دکتر علی حقیقی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه شهید چمران اهواز
وب سایت: engg.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=14160&Site=engg.scu.ac&Lang=fa-IR
پست الکترونیکی: a.haghighi [at] scu.ac.ir
مهندس امیر حسین حکمتیان
داور
معاونت فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: mohandesi [at] abfaisfahan.ir
دکتر علی اکبر دادخواه
داور
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: dadkhah.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: dadkhah [at] cc.iut.ac.ir
مهندس شهرزاد داورپناه
داور
کارشناس مسئول سیستم های اطلاعات جغرافیایی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: sh_davar_panah [at] yahoo.com
مهندس محمد حسن ربیعی راد
داور
مدیر امور کنترل کیفیت آب و فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: rabirad2002 [at] yahoo.com
مهندس علیرضا رحمت پناه
داور
کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: rahmatpanah [at] ut.ac.ir
مهندس رضا رضایی
داور
معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: r.rezaei45 [at] yahoo.com
مهندس بهروز رفیعی
داور
مدیر امور اجرایی طرحهای آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: behrouzrafsamani [at] gmail.com
دکتر عباس روزبهانی
داور
استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/homepage/roozbahany/?ac=personal_info
پست الکترونیکی: roozbahany [at] ut.ac.ir
دکتر حمید زیلویی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: zilouei.iut.ac.ir/
پست الکترونیکی: hzilouei [at] cc.iut.ac.ir
مهندس محمود زنگنه
داور
مدیر دفتر اب بدون در امدشرکت اب فاضلاب بوشهر
پست الکترونیکی: mz.abfar [at] yahoo.com
مهندس سیدحسین سجادی فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: sajadi [at] scu.ac.ir
مهندس سید علی سیدزاده
داور
شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: seyedzadeh [at] nww.ir
دکتر جابر سلطانی
داور
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jsoltani45 [at] gmail.com
دکتر سعید سلطانی
داور
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: ssoltani [at] cc.iut.ac.ir
مهندس امراله سلیمانی
داور
مدیر دفتر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: soleimani13 [at] yahoo.com
دکترعلیرضا سلیمانی نظر
داور
استاد، دانشگاه اصفهان
وب سایت: asolaimany@eng.ui.ac.ir
پست الکترونیکی: asolaimany [at] eng.ui.ac.ir
تلفن: 031-37934027
دکتر محمد شایان نژاد
داور
دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: shayannejad.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: shayannejad [at] cc.iut.ac.ir
دکتر احمد شانه ساز زاده
داور
استاد دانشگاه اصفهان
وب سایت: eng.ui.ac.ir/~a.shanehsazzadeh
پست الکترونیکی: a.shanehsazzadeh [at] eng.ui.ac.ir
تلفن: +98 (31) 3793 4525
مهندس سعید شمسایی
داور
مدیر امور بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: shamsaei_s [at] yahoo.com
تلفن: ۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
دکتر مرتضی صادقی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: m-sadeghi [at] cc.iut.ac.ir
مهندس سید محسن صالح
داور
مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: mylet_s [at] yahoo.com
دکتر ستار صالحی
داور
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرمسار
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
دکتر محمدحسین صراف زاده
داور
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا صفوی
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: www.hasafavi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
مهندس احمدرضا صهبائی
داور
رئیس گروه مطالعات طرحهای فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: ef.wsc1965.reasearch [at] gmail.co
مهندس زهره صهبائی
داور
رئیس گروه تحقیقات شرکت آبفا اصفهان
پست الکترونیکی: es.wsc1965.research [at] gmail.com
دکتر ناصر طالب بیدختی
داور
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: nassertaleb [at] gmail.com
دکتر مسعود طاهریون
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: taheriyoun [at] cc.iut.ac.ir
دکتر سید حسن طباطبایی
داور
دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: tabatabaei [at] agr.sku.ac.ir
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
داور
استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: abedi-koupai.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: koupai [at] cc.iut.ac.ir
دکتر رحیم عالی
داور
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پست الکترونیکی: aali1400 [at] gmail.com
مهندس محسن عزیزی
داور
شرکت آب و فاضلاب خراسان
پست الکترونیکی: zizi3863 [at] yahoo.com
مهندس حسین عطایی فر
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: info [at] irwwa.ir
مهندس محمد قادرمزری
داور
کارشناس فنی آبفای لنجان
پست الکترونیکی: mghadermarzi65 [at] yahoo.com
دکتر ابوالقاسم علی قارداشی
داور
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a_alighardashi [at] yahoo.com
دکتر رضا غیاثی
داور
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rghiasi [at] ut.ac.ir
مهندس عباس غزالی
داور
کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
دکتر محمد رضا فدایی
داور
استادیارگروه آب و محیط زیست مجتمع کاربردی اصفهان
پست الکترونیکی: mrft1359 [at] gmail.com
دکتر فاطمه فرشی
داور
استادیارگروه آب و محیط زیست مجتمع کاربردی اصفهان
پست الکترونیکی: f.farshi [at] cv.iut.ac.ir
دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی
داور
استاد، دانشگاه اصفهان
وب سایت: eng.ui.ac.ir/~m.farhadian
پست الکترونیکی: m.farhadian [at] eng.ui.ac.ir
تلفن: 031-37934532
مهندس علی اصغر قانع
داور
کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
مهندس مجتبی قبادیان
داور
معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: ghobadian_m [at] yahoo.com
مهندس سپیده قجاوند
داور
مدیر بودجه و بررسی های اقتصادی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: sghajavand [at] yahoo.com
دکتر مهدی قیصری
داور
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: gheysari [at] cc.iut.ac.ir
دکتر مجید قنادی
داور
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
مهندس سمانه کارگر
داور
کارشناس مخابرات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: s_kargar98 [at] yahoo.com
دکتر عبدالرضا کبیری
داور
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: akabiri [at] cc.iut.ac.ir
مهندس فرهاد کتیرایی
داور
شرکت آبفا اصفهان
پست الکترونیکی: f.katiraei [at] gmail.com
دکتر رضا کراچیان
داور
استاد دانشگده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/kerachian
پست الکترونیکی: kerachian [at] ut.ac.ir
دکترغلامحسین کیانی
داور
استاد دانشگاه اصفهان
وب سایت: ase.ui.ac.ir/~gh.kiani
پست الکترونیکی: gh.kiani [at] ase.ui.ac.ir
مهندس عزیزالله مبینی بیدگلی
داور
دفتر نظارت بر بهره ‌برداری آب
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
دکتر فردوس کرد مصطفی پور
داور
علوم پزشکی زاهدان
پست الکترونیکی: ferdos_66 [at] yahoo.com
دکتر محمدحسین گل‌محمدی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: m.golmohammadi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر غلامرضا لطیف
داور
شهید بهشتی
پست الکترونیکی: gh_latif [at] sbu.ac.ir
مهندس میلاد لطیفی
داور
شرکت موننکو
پست الکترونیکی: milad.latifi [at] yahoo.com
مهندس مسعود محمد علیخانی
داور
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: fava [at] abfaisfahan.ir
مهندس اعظم السادات مرتضوی
داور
مدیر دفتر آموزش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: azammortazavi51 [at] gmail.com
دکتر نو راله میرغفاری
داور
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: mirghafari.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: mnorolah [at] cc.iut.ac.ir
مهندس سید حسین مصطفوی
داور
مدیر امور انرژی و سیستمهای کنترل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: energy.abfa [at] gmail.com
دکتر رامتین معینی
داور
استاد دانشگاه اصفهان
وب سایت: eng.ui.ac.ir/~r.moeini
پست الکترونیکی: r.moeini [at] eng.ui.ac.ir
دکتر محمدنوید مقیم
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: moghim [at] cc.iut.ac.ir
مهندس آسیه سادات ملاباشی
داور
مدیر دفتر مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: amollabashi [at] gmail.com
مهندس سید محمد موسوی
داور
رئیس اداره نظارت بر تصفیه خانه‌های فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیکی: m_musave [at] yahoo.com
مهندس فهیمه مهرانفر
داور
کارشناس مسئول آزمایشگاه آب شرکت آبفا اصفهان
پست الکترونیکی: fmehr_63 [at] yahoo.com
دکتر هستی هاشمی‌نژاد
داور
استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: hhasheminejad [at] cc.iut.ac.ir
دکتر علی یوسفی
داور
استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: ayousefi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: ayousefi [at] cc.iut.ac.ir