موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1195-IWWA (R1) بررسی اثرات برنامه ریزی پمپاژ در شبکه های توزیع آب با رویکرد جریان غیردائمی نازلی مهزاد، کیوان اصغری، محمد رضا چمنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1261-IWWA (R1) بررسی راهکارهای کمّی و کیفی افزایش درآمد در شرکت آبفا مشهد مریم رسول زاده، جواد براتی، مریم مقیمی، علیرضا آقابابایی، ثمانه توکلی امنینیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1014-IWWA (R2) بررسی روش‌های بهینه‌سازی تصفیه آب استخراج شده همراه نفت (آب همزاد) به منظور دستیابی به یک منبع جدید آب مهدی دشت بزرگ، سمانه جهانبخشی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1219-IWWA (R2) بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای آستانه‌اشرفیه زهرا قوامی پور لاهیجی، عادله ساعدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است