سه شنبه 22 آبان 1397
07:30 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش
سه شنبه 22 آبان 1397
08:30 تا 10:00
افتتاحیه
شروع همایش و سخنرانی کلیدی
سه شنبه 22 آبان 1397
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی و افتتاح نمایشگاه
سه شنبه 22 آبان 1397
10:30 تا 12:00
نشست تخصصی
میز گرد تخصصی (مدیریت تعارضات اجتماعی در حوضه آب)
سه شنبه 22 آبان 1397
12:00 تا 13:30
استراحت و پذیرایی
ناهار و نماز
سه شنبه 22 آبان 1397
13:30 تا 15:00
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی
سه شنبه 22 آبان 1397
15:00 تا 15:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
سه شنبه 22 آبان 1397
15:30 تا 17:00
نشست تخصصی
میزگرد تخصصی(مدیریت مصرف و تقاضا و سازگار با کم آبی)
سه شنبه 22 آبان 1397
17:30 تا 19:30
نشست تخصصی
مجمع عمومی سالیانه انجمن آب و فاضلاب ایران
چهارشنبه 23 آبان 1397
08:30 تا 10:00
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:00 تا 10:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 23 آبان 1397
10:30 تا 12:00
نشست تخصصی
میزگرد تخصصی(دست آورد ها و چالش های استفاده از آب های نامتعارف)
چهارشنبه 23 آبان 1397
12:00 تا 13:00
اختتامیه
مراسم اختتامیه
چهارشنبه 23 آبان 1397
13:00 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
ناهار و نماز
چهارشنبه 23 آبان 1397
14:00 تا 16:00
نشست تخصصی
کارگاه های تخصصی
چهارشنبه 23 آبان 1397
16:00 تا 16:30
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 23 آبان 1397
16:30 تا 18:30
نشست تخصصی
کارگاه های تخصصی
پنج شنبه 24 آبان 1397
08:00 تا 12:00
استراحت و پذیرایی
بازدیدهای تخصصی