مقالات برتر کنگره در نشریه علمی ترویجی "علوم و مهندسی آب و فاضلاب" و نشریه علمی پژوهشی "آب و فاضلاب" به چاپ خواهد رسید.