ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
08 اردیبهشت 1397
ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 با حضور اعضا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این جلسه ضمن نهایی کردن پوستر کنگره مقرر شد نامه فراخوان اول کنگره به همراه پوستر به تمامی دانشگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب و مشاورین و سازندگان ارسال شود. همچنین برای آگهی کنگره از طریق سایتهای همایش یاب اقدام شود.