هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
08 اردیبهشت 1397
هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز چهارشنبه 15 فروردین 1397 با حضور اعضا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این جلسه ضمن نهایی کردن بروشور کنگره مقرر شد بروشور در همایشهایی که در اردیبهشت برگزار می شود توزیع شود. سپس ضمن اعلام امضای تفاهم نامه انجمن با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مورد چگونگی افزایش مشارکت شرکتهای آب و فاضلاب بحث شد. در ادامه نظرات اعضا در مورد فرمت مقالات ارائه شد و مقرر شد از طرف دبیر محترم علمی نهایی و اقدام شود. لیست اعضای پیشنهادی کمیته علمی نیز از سوی دبیر محترم علمی به جلسه ارائه شد و نظرات اعضا دریافت شد. در انتها نیز نامه تهیه شده برای استاندار محترم اصفهان مبنی بر لزوم مشارکت حداکثری کلیه دستگاههای اجرایی استان به اطلاع اعضا رسید.