هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
08 اردیبهشت 1397
هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1396 با حضور اعضا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این جلسه پیشنهادات اعضا برای تکمیل و به روزرسانی و پربارتر کردن مطالب سایت کنگره مطرح شد. همچنین فرمت نهایی مقالات مورد توافق اعضا قرار گرفت. در ادامه پیشنهادات اولیه اعضا در مورد هریک از برنامه های کنگره از جمله سخنرانان افتتاحیه و اختتامیه، عناوین و محورهای میزگردهای تخصصی و کارگاهها، نحوه برگزاری نمایشگاه و بازدیدها و کلینیک صنعت مطرح و مقرر شد هریک از اعضا ضمن تکمیل پیشنهادات، نظرات تکمیلی خود را در جلسه آینده ارائه کنند. در انتها مقرر شد در یازدهمین کنگره مهندسی عمران و همچنین جشنواره بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب اطلاع رسانی کافی در مورد برگزاری کنگره صورت پذیرد.