حمایت شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب از کنگره
15 اردیبهشت 1397
حمایت شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب از کنگره

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.