حمایت انجمن آبخیز داری ایران از کنگره
15 اردیبهشت 1397
حمایت انجمن آبخیز داری ایران از کنگره

انجمن آبخیز داری ایران حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.