حمایت انجمن آبخیز داری ایران از کنگره
1397-02-15
حمایت انجمن آبخیز داری ایران از کنگره

انجمن آبخیز داری ایران حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.