حمایت انجمن انرژی ایران از کنگره
01 فروردین 1398
حمایت انجمن انرژی ایران از کنگره

 انجمن انرژی ایران حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.