حمایت انجمن انرژی ایران از کنگره
1398-01-01
حمایت انجمن انرژی ایران از کنگره

 انجمن انرژی ایران حمایت خود را از برگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد.